DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ╚LANA
Ime i prezime:
Dragomir Jorgi  
Zvanje:
Diplomirani in×enjer elektrotehnike  
Godina ro­enja:
1946  
Mesto boravka:
Novi Sad  
Firma:
NIS - Naftna industrija Srbije  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Diploma: Diplomirani in×enjer elektrotehnike, Kursevi na FTN u Novom Sadu: Napredni ISDN, Mobilne radio komunikacije, Integracija telefonije i ra?unarstva, Javne mre×e za prenos podataka - X.25, Frame Relay, VPN  
Znanje jezika:
Engleski, Ruski  
Specijalizacija:
U toku je izdavanje Licence za odgovornog projektanta telekomunikacionih mre×a i sistema preko In×enjerske komore  
Őire specijalnosti:
 
Reference u radu:
É×É×ija zadataka na ?sp`?Z@Dragomir Jorgi?#Diplomirani in×enjer elektrotehnikeÜNovi SadNIS - Naftna industrija SrbijeËDiploma: Diplomirani in×enjer elektrotehnike, Kursevi na FTN u Novom Sadu: Napredni ISDN, Mobilne radio komunikacije, Integracija telefonije i ra?unarstva, Javne mre×e za prenos podataka - X.25, Frame Relay, VPNEngleski, RuskiqU toku je izdavanje Licence za odgovornog projektanta telekomunikacionih mre×a i sistema preko In×enjerske komoreÉ×É×ija zadataka na ?sp`?Z@Dragomir Jorgi?#Diplomirani in×enjer elektrotehnikeÜNovi SadNIS - Naftna industrija SrbijeËDiploma: Diplomirani in×enjer elektrotehnike, Kursevi na FTN u Novom Sadu: Napredni ISDN, Mobilne radio komunikacije, Integracija telefonije i ra?unarstva, Javne mre×e za prenos podataka - X.25, Frame Relay, VPNEngleski, RuskiqU toku je izdavanje Licence za odgovornog projektanta telekomunikacionih mre×a i sistema preko In×enjerske komoreÉ×É×ija zadataka na ?sp`?Z@Dragomir Jorgi?#Diplomirani in×enjer elektrotehnikeÜNovi SadNIS - Naftna industrija SrbijeËDiploma: Diplomirani in×enjer elektrotehnike, Kursevi na FTN u Novom Sadu: Napredni ISDN, Mobilne radio komunikacije, Integracija telefonije i ra?unarstva, Javne mre×e za prenos podataka - X.25, Frame Relay, VPNEngleski, RuskiqU toku je izdavanje Licence za odgovornog projektanta telekomunikacionih mre×a i sistema preko In×enjerske komoreÉ×É×ija zadataka na ?sp`?Z@Dragomir Jorgi?#Diplomirani in×enjer elektrotehnikeÜNovi SadNIS - Naftna industrija SrbijeËDiploma: Diplomirani in×enjer elektrotehnike, Kursevi na FTN u Novom Sadu: Napredni ISDN, Mobilne radio komunikacije, Integracija telefonije i ra?unarstva, Javne mre×e za prenos podataka - X.25, Frame Relay, VPNEngleski, RuskiqU toku je izdavanje Licence za odgovornog projektanta telekomunikacionih mre×a i sistema preko In×enjerske komoreÉ×É×ija zadataka na ?sp`?Z@Dragomir Jorgi?#Diplomirani in×enjer elektrotehnikeÜNovi SadNIS - Naftna industrija SrbijeËDiploma: Diplomirani in×enjer elektrotehnike, Kursevi na FTN u Novom Sadu: Napredni ISDN, Mobilne ra  
Objavljeni radovi i gde:
 
Odr×ana predavanja i gde:
YUNG-info 2004 . Tema: Stanje, funkcionisanje i uspostavljanje funkcionalnog (privatnog) sistema veze NIS -a Savetovanje u NIS -u na temu: "Tehni?ko-tehnoloÜki, organizacioni i funkcionalni aspekti primene visokih tehnologija u oblasti telekomunikacija u  
UceÜŠe u struŔnim timovima, skupovima i seminarima:
U?esnik na viÜe konferencija kao npr. ,"Telekomunikacije za razvoj" u Beogradu u organizaciji Pakta za stabilnost Jugo-isto?ne Evrope, vise foruma i velikih prezentacija (TELFOR, YUNG-info, CYSKO -sistemi , ERICSSON, ALKATEL i SIEMENS prezentacije). Poset  
Razno-posebne napomene:
?lan saveta za telekomunikacije Sekretarjata za privredu IV Vojvodine