DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Janko Hansman  
Zvanje:
Diplomirani inĹľenjer mašinstva  
Godina rođenja:
1967  
Mesto boravka:
Beograd  
Firma:
JKP Beogradski vodovod  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Diploma mašinskog fakulteta (Beograd) - odsek vazduhoplovstvo, UNIX (AIX) sistem administracija; VB 6.0, VBA, MS Access, ERWIN & BPWin  
Znanje jezika:
Engleski, Slova?ki, Nema?ki  
Specijalizacija:
Poslovna informatika i korporativni informacioni sistemi  
Šire specijalnosti:
Projektovanje i analiza informacionih sistema; Projektovanje baza podataka; Aplikativni software; MIS; DW; BI; Organizacija poslovnog sistema u skladu sa ISO 9000 standardom  
Reference u radu:
PS Grme?, Beograd - Projektovanje, razvoj i odr?avanje IS (arhitektura IS, projektovanje i odr?avanje poslovnih i tehni?kih aplikacija, knjigovodstveni software, software za svojinsku i organizacionu transformaciju preduze?a, software za tehni?ku pripremu odr?avanja, organizovanje Sektora za AOP i ra?unovodstvo); JKP Beogradski vodovod - Projektovanje i razvoj poslovno-tehni?kih aplikacija (aplikacija za Pogon vodomera, aplikacija raspodele i fakturisanja utro?ene vode za Sektor prodaje i naplate, aplikacija za CALL centar, aplikacija za Komandno-kontrolni centar, rad na izradi WEB portala JKP BVK, saradnja sa austrijskim IT kompanijama u sprovo?enju procesa donacije u IT Sektor JKP BVK)  
Objavljeni radovi i gde:
?asopis INFO - DISKOBOLOS 2003, tema: Vodomeri, raspodela potro?nje i naplata  
Održana predavanja i gde:
Privredna komora Srbije, Beograd - Diskobolos 2003 - Tema: Vodomeri, raspodela potrošnje i naplata  
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
 
Razno-posebne napomene: