DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Marija  
Zvanje:
Diplomirani pravnik  
Godina rođenja:
1949  
Mesto boravka:
Beograd  
Firma:
Republi  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Pravni fakultet i kursevi za koordinatora reforme državne uprave, Upravljanje projektima, Upravljanje promenama, Upravljanje rizikom, Konsultantske veštine  
Znanje jezika:
Engleski  
Specijalizacija:
 
Šire specijalnosti:
Pravna regulativa u oblasti ICT i e-uprave; oblikovanje politike, programa i mera za razvoj informacionog sistema državnih organa, lokalne samouprave i javnih službi; pripremanje programa, predloga i mera za modernizaciju uprave primenom ICT; projektovanj  
Reference u radu:
Zakon o elektronskom potpisu i podzakonska akta za sprovo?enje zakona; Zakon o informacionom sistemu Republike Srbije; Uredba o Programu razvoja informacionog sistema Republike Srbije u 1997,1998, 2000 i 2001 godini; Uredba o obezbe?ivanju i zaštiti informacionih sistema državnih organa; Projekat Zajedni?ke baze podataka informacionog sistema Republike; Projekat baze podataka o ICT resursima u dr?avnim organima, lokalnoj samoupravi i javnim službama (MetaBaza informati?kih resursa).  
Objavljeni radovi i gde:
U zbornicima radova sa stru?nih skupova posve?enih informacionim sistemima.  
Održana predavanja i gde:
 
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
Rukovodilac stru?nih timova za izradu propisa, programa i mera u oblasti informacionog sistema; ?lan timova za izradu projekata u oblasti primene ICT; organizator Stru?ne Konferencije?Informacioni sistemi državnih organa, lokalne samouprave i javnih služb  
Razno-posebne napomene: