DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Nikola Markovi  
Zvanje:
Diplomirani ekonomista  
Godina rođenja:
1939  
Mesto boravka:
Beograd  
Firma:
 
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Ekonomski fakultet  
Znanje jezika:
Engleski  
Specijalizacija:
 
Šire specijalnosti:
koncept informacionog društva, strategija razvoja informatike, politika i mere za razvoj informatizacije, projektovanje informacionog sistema, informacioni sistem državnih organa, zaštita podataka o li?nosti, elektronsko poslovanje, e-uprava  
Reference u radu:
?ef Slu?be za razvoj informacionog sistema Beograda(1970-1978) direktor Gradskog zavoda za informatiku Beograda(1978-1985) profesor za predmet "Primene ra?unara u upravi" na Vi?oj ?koli za primenjenu informatiku(1975-1988) pomo?nik saveznog ministra pravde za oblast informatike(1985-1988) Direktor Saveznog zavoda za informatiku(1988-2000) Predsednik Dru?tva za informatiku Srbije  
Objavljeni radovi i gde:
oko 100 stru?nih i nau?nih radova u kojima je dat pregled stanja, inicijative ili rezultati mojih istra?ivanja iz gore pomenutih oblasti Radovi su objavljeni u stru?nim ?asopisima, zbornicima sa nau?nih skupova i skriptama za studente  
Održana predavanja i gde:
Predavanja u Višoj školi za informatiku, Fakultetu organizacionih nauka (po pozivu), na nau?nim i stru?nim skupovima  
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
Rukovodilac stru?nih timova za pripremanje Strategije razvoja informatike u SRJ, iradu predloga zakona o mati?nom broju gra?ana, predloga zakona o zaštiti podataka o li?nosti, predlogu zakona o informacionom sistemu federacije, predlogu zakona o elektrons  
Razno-posebne napomene: