DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Predrag Lukovi  
Zvanje:
InĹľenjer organizacije rada - kiberneti?ar  
Godina rođenja:
1961  
Mesto boravka:
Beograd  
Firma:
Vojvo?anska banka a.d. Novi Sad  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Diploma fakulteta organizacionih nauka - kibernetski smer; Kursevi svih ORACLE alata i DBA (interno organizovanih)  
Znanje jezika:
Engleski  
Specijalizacija:
 
Šire specijalnosti:
IT manager; VoIP ; ra?unarske mreĹľe,ure?aji i administracija istih; UNIX administrator; ORACLE DBA,projektant  
Reference u radu:
1992-2004 Stalni ?lan projektantsko-programerskog tima informacionog sistema Vojvo?anske banke; odgovoran za funkcionisanje IS u filijali Beograd (preko 350 ra?unara, preko 30 komunikacionih ?vori?ta i isto toliko manjih ili ve?ih ra?unarskih mre?a) 1993-1994 Projektant-programer podsistema za evidenciju i a?uriranje inokorespodentskih banaka u IS NBJ 1989-1992 ?lan glavnog tima za projektovanje-programiranje IS u preduze?e 'SEME'  
Objavljeni radovi i gde:
 
Održana predavanja i gde:
 
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
Predava? na seminaru o koriš?enju Office paketa u NBJ  
Razno-posebne napomene: