DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Radmilo Simi  
Zvanje:
Magistar  
Godina rođenja:
1944  
Mesto boravka:
Beograd  
Firma:
 
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Tehnološki fakultet,Beograd 1966; MS, Texas A&M University, Texas, USA, 1969  
Znanje jezika:
Engleski, Francuski  
Specijalizacija:
Informatika, oko 100 nedelja kurseva u IBM školama u svetu  
Šire specijalnosti:
Razvoj i planiranje primene informati?kih rešenja u finansijskim institucijama Rukovo?enje ra?unskim centrom Baze podataka Upravljanje odnosom sa korisnicima (CRM) Držanje predavanja  
Reference u radu:
žžska industrija '?anp?_@ Radmilo Simi?Magistar?BeogradLTehnološki fakultet,Beograd 1966; MS, Texas A&M University, Texas, USA, 1969Engleski, Francuski:Informatika, oko 100 nedelja kurseva u IBM školama u svetu?Razvoj i planiranje primene informati?kih rešenja u finansijskim institucijama Rukovo?enje ra?unskim centrom Baze podataka Upravljanje odnosom sa korisnicima (CRM) Držanje predavanjažžska industrija '?anp?_@ Radmilo Simi?Magistar?BeogradLTehnološki fakultet,Beograd 1966; MS, Texas A&M University, Texas, USA, 1969Engleski, Francuski:Informatika, oko 100 nedelja kurseva u IBM školama u svetu?Razvoj i planiranje primene informati?kih rešenja u finansijskim institucijama Rukovo?enje ra?unskim centrom Baze podataka Upr  
Objavljeni radovi i gde:
Knjige, kao autor ili koautor, oko desetak prva: Organizacija podataka, 1977, tri izdanja poslednje tri: Uvod u sisteme za upravljanje bazom podataka, 2003, Elektronsko poslovanje sa primenom u bankarstvu, 2003, Informacioni sistem banke, ?etvrto dopunjeno izdanje, 2004. Stru?ni radovi (oko 50) objavljeni u ?asopisima kao ?to su 'Journal of the Japan Chemical Society', Journal of the American Chemical Society', 'Nature' i niz doma?ih ?asopisa iz oblasti informatike i bankarstva  
Održana predavanja i gde:
Održao sam veliki broj predavanja, za najzna?ajnije smatram slede?e: 1. Japan, Tokio, 1990, pozivno u?eš?e sa temom:'Informati?ke strategije u razvoju bankarstva u poštanskim sistemima' 2. Belgija, Brisel, sastanak Evropske poštanske asocijacije, tema: 'P  
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
Udruženje banaka Srbije, ?lan Odbora za informatiku od 1987.g., ?lan tima za projektovanje Finansijskog informacionog sistema SRJ. 2. ?lan Nau?nog saveta Zajednice JPTT u dva mandata, 3. Savet korisnika ICT, zamenik predsednika, Privredna komora Srbije, u  
Razno-posebne napomene:
Od 1989. se nalazim na listi Ujedinjenih nacija kao ekspert UN za informacione sisteme