DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG LANA
Ime i prezime:
Sini  
Zvanje:
Doktor organizacionih nauka  
Godina roenja:
1968  
Mesto boravka:
Beograd  
Firma:
Fakultet organizacionih nauka  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
 
Znanje jezika:
 
Specijalizacija:
 
ire specijalnosti:
 
Reference u radu:
PžPžje radio na predmetima Projektovanje programa, Principi programiranja i Uvod u informacione sisteme. Do sada je napisao slede?e knjige, praktikume i skripte koje su se koristile na navedenim predmetima: ? ?iri? Vidojko, Vlaji? Sini?a : Objektno orijentisani programski jezik C++, ISBN: 86-81667-05-x, Beograd 1994. ? ?iri? Vidojko, ..., Vlaji? Sini?a : Zbirka seminarskih radova u Turbo Pascalu sa obrazovnim softverom, ISBN: 86-81667-07-06, Beograd 1996. ? ?iri? Vidojko, Vlaji? Sini?a,... : Praktikum laboratorijskih ve?bi iz principa programiranja, ISBN:86-81667-06-8 ? Vlaji? Sini?a, ?iri? Vidojko: Projektovanje programa (Praktikum - programski jezik JAVA), ISBN: 86-904747-0-6, FON, Beograd 2003. ? Vlaji? Sini?a - Projektovanje programa - skripta, FON, Beograd, 2003. Kandidat se do sada pokazao kao dobar peda  
Objavljeni radovi i gde:
PžPžje radio na predmetima Projektovanje programa, Principi programiranja i Uvod u informacione sisteme. Do sada je napisao slede?e knjige, praktikume i skripte koje su se koristile na navedenim predmetima: ? ?iri? Vidojko, Vlaji? Sini?a : Objektno orijentisani programski jezik C++, ISBN: 86-81667-05-x, Beograd 1994. ? ?iri? Vidojko, ..., Vlaji? Sini?a : Zbirka seminarskih radova u Turbo Pascalu sa obrazovnim softverom, ISBN: 86-81667-07-06, Beograd 1996. ? ?iri? Vidojko, Vlaji? Sini?a,... : Praktikum laboratorijskih ve?bi iz principa programiranja, ISBN:86-81667-06-8 ? Vlaji? Sini?a, ?iri? Vidojko: Projektovanje programa (Praktikum - programski jezik JAVA), ISBN: 86-904747-0-6, FON, Beograd 2003. ? Vlaji? Sini?a - Projektovanje programa - skripta, FON, Beograd, 2003. Kandidat se do sada pokazao kao dobar pedagog i predava? u radu sa studentima. U zadnje 2 godine intezivno radi na inoviranju predmeta Principi programiranja i Projektovanje programa. U tom smislu on je pripremio grupu od 15 laboranata koji veoma uspe?no dr?e laboratorijske ve?be iz programskog jezika Jave. Tako?e za predmet Projektovanje programa kandidat je napisao dobru skriptu koja je napravila sintezu razli?itih pristupa u razvoju softvera, ?to omogu?ava studentima da istovremeno, na jednostavan i veoma kvaliteta na?in, shvate najnovije metode razvoja softvera i prakti?no ih primene celinᐞži?:Ekspertni sistem srpskog jezika zasnovan na svetlosnoj formuli,SymOpis 94,Kotor. [2] V. ?iri?, S. Vlaji?: Generator programa relacionog modela u C++ objektno-orijentisanom okru?enju, SimOpis 94, Kotor. [3] V. ?iri?,S. Vlaji?:Projektovanje i integracija softverskih komponenti,YuInfo 95,Brezovica. [4] S. Vlaji?, V. ?iri?: Utvr?ivanje veze izme?u objektnog modeliranja, nau?nog stava i hipoteze, YuInfo 95, Brezovica. [5] D. Krsti?, S.Vlaji?, V. ?iri?: Generator interfejsa izme?u proizvoljnih DBF datoteka i Case alata "LU?A", YuInfo 95, Brezovica. [6] S. Vlaji?, V. ?iri?: RO DBMS zasnovan na softverskim ?ipovima, YuInfo 96, Brezovica 1996. [7] Vidojko ?iri?, Sini?a Vlaji?-Precizna specifikacija Booch-ove objektno-orijentisane metodologija razvoja softvera,Zbornik radova YU INFO ?97: Simpozijum o ra?unarskim naukama i informacionim tehnologijama,Strane 344-348,1-4 Apr. 1997 , Brezovica, SR Jugoslavija. [8] Vidojko ?iri?, Sini?a Vlaji? - Relaciono - objektni model podataka, Zbornik radova XII nau?no - stru?nog skupa INFO-TEH 97, Strane 96-101, 16-20 Juna 1997, Vrnja?ka Banja, SR Jugoslavija. [9] Sini?a Vlaji?, Vidojko ?iri?: BEF(Booch-Exetnded-Formalised) metoda, INFO FEST '97, Oktobar, Budva 1997, SR Jugoslavija. [10] Sini?a Vlaji?, Vidojko ?iri?: Razvoj relaciono-objektnog SUBP-a Lu?a kori??enjem BEF metode, Zbornik radova XXIV Jugoslovenskog simpozijuma o operacionim istra?ivanjima - SYM OP IS 97, Strane 303-306, 07-10 Oktobra Be?i?i, SR Jugoslavija. [11] Sini?a Vlaji?, Vidojko ?iri?: Obezbe?enje strukturnih pravila integriteta kod RO DBMS Lu?a, Zbornik radova YU INFO 98: Simpozijum o ra?unarskim naukama i informacionim tehnologijama, Strane 401-405, 23-27. 03 1998 god., Kopaonik, SR Jugoslavija (progla?en za najbolji autorski rad). [12] Vidojko ?iri?, Sa?a D. Lazarevi?, Sini{a Vlaji}: ODL/OQL Objektni jezici a definisanje i manipulaciju OO BP, Zbornik radova YU INFO 98: Simpozijum o ra?unarskim naukama i informacionim tehnologijama, Strane 406-412, 23-27. 03. 1998 god., Kopaonik, SR Jugoslavija. [13] Sini?a Vlaji?, Vidojko ?iri? : Automatizovani razvoj ODMG objektnog modela iz modela aktivnosti, Zbornik radova SYM-OP-IS 98: Jugoslovenski simpozijum o operacionim istra?ivanja, Strane 349-352, 21-24.09.1998 god., Herceg Novi, SR Jugoslavija. [14] Sini?a Vlaji?, Stojan Dabi?, Vidojko ?iri?: Informacioni sistem za upravljanje portfeljom hartija od vrednosti, Zbornik radova SymOrg 98: VI me?unarodni simpozijum Okru?enje, menad?ment, konkurentnost, Strane 457-461, 3-5. 06. 1998., Zlatibor, SR Jugoslavija. [15] Sini?a Vlaji?, Danilo Pe?i?, Bojan Ili?, ?iri? Vidojko: Matemati?ki model za analizu tro?kova nabavke i ispitivanja materijala u skladu sa smernicama serije standarda ISO 9000, Zbornik radova SYM-OP-IS 99: Jugoslovenski simpozijum o operacionim istra?ivanja, Beograd, SR Jugoslavija. [16] Vidojko ?iri?, Sini?a Vlaji?, Biljana Be?ir - Varijante adapter paterna u razvoju softvera, Zbornik radova nau?no - stru?nog skupa INFO-TEH 2000, Jun 2000, Vrnja?ka Banja, SR Jugoslavija. [17] Sini?a Vlaji?, Vidojko ?iri?: Primena Adapter paterna u razvoju informacionog sistema kod prometa robe, Zbornik radova SYM-OP-IS 2000: Jugoslovenski simpozijum o operacionim istra?ivanja, Beograd, SR Jugoslavija. [18] Sini?a Vlaji?, Vidojko ?iri?: Jedinstven proces razvoja softvera podr?an adapter paternom, Februar 2001, INFO FEST 2000, Oktobar, Budva, SR Jugoslavija. [19] Sini?a Vlaji?, Vidojko ?iri?: Analiza modela jedinstvenog procesa razvoj softvera , Februar 2001, Zbornik radova YU INFO 2001, Mart 2001, Kopaonik, SR Jugoslavija. [20] Sini?a Vlaji?, Vidojko ?iri?: Razvoj funkcije preslikavanja podataka izme|u komercijalne i finansijske slu?be, Maj 2002, Zbornik radova SymOrg 2002, Zlatibor, SR Jugoslavija. [21] Sini?a Vlaji?, Vidojko ?iri?: Nova definicija uzora na osnovu koncepata simetrije, Zbornik radova INFO FEST ?2002, Septembar, Budva, SR Jugoslavija (progla?en za najbolji autorski rad). [22] Sini?a Vlaji?, Vidojko ?iri?: Formalizacija uzora na osnovu komutativnog aksioma i koncepata simetrije, Zbornik radova YU INFO 2003, Mart 2003, SR Jugoslavija Radovi objavljeni u izvodima: [1] S. Vlaji?, V. ?iri?: Softverski ?ip za sortiranje proizvoljne relacije po proizvoljnom redosledu i broju atributa, SimInfo 94, Zlatibor. [2] D. Stanisavljevi?, S. Vlaji?, V. ?iri?: Implementacija upitnog jezika SQL u C++ okru?enju, SimInfo 95, Zlatibor. [3] D. Stanojevi?, R. Jevtovi?, S. Vlaji?, V. ?iri?: Relacioni model kao skup softverskih ?ipova u C++ okru?enju, SimInfo 95, Zlatibor. [4] S. Vlaji?, V. ?iri?: Model doga?aja u Microsoft-ovom Access-u 2.0, SimInfo 95, Zlatibor. [5] D. Krsti?, S.Vlaji?, V. ?iri?: Osnovni aspekti u projektovanju ?ema objektno orijentisanih baza podataka, SimInfo 95, Zlatibor  
Odrana predavanja i gde:
 
Ucee u strunim timovima, skupovima i seminarima:
 
Razno-posebne napomene:
P