DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Stevica Krsmanovi  
Zvanje:
Redovni profesor  
Godina rođenja:
1946  
Mesto boravka:
Beograd  
Firma:
Univerzitet "Bra?a Kari?"  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Doktorat, Univerzitet u Sarajevu  
Znanje jezika:
Engleski, Nema?ki  
Specijalizacija:
Upravlja?ki informacioni sistemi (Management Information Systems)  
Šire specijalnosti:
Informatika, Informacioni sistemi i tehnologije  
Reference u radu:
* Direktor ERC-a preduze?a "Unima" Sarajevo (1975-1979) * Docent, vanredni i redovni profesor IS na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu (1979-1992) * Redovni profesor na Fakultetu za menad?ment BK u Beogradu (1992-2004 * Dakan fakulteta (1992-1996) i Rektor Univerziteta (2000-2002) * Rukovodilac PDS i prorektor za NIR (2002-2004) * ?lan nau?nog dru?tva ekonomista, Beograd 2002 * Gostuju?i profesor na vi?e doma?ih Univerziteta kao i Univerziteta u Sarajevu (BiH) i Temi?varu (Rumunija)  
Objavljeni radovi i gde:
8 knjiga - Univerzitetski ud?benici iz informacionih sistema i oko 40 stru?nih radova u doma?im i nekim me?unarodnim ?asopisima  
Održana predavanja i gde:
Pored fakulteta (Univerziteta) na kojima je radio ("reference"): Ekonomski fakultet u Podgorici (1994-1998), Ekonomski fakultet u Beogradu PDS (1999-2003), Fakultet tehni?kih nauka u Novom Sadu (1999-2003) i dr.  
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
* Rukovodilac ili ko/autor u oko 30 nau?no-istr. projekata ili studija * Autor 35 referata i u?esnik nau?nih skupova iz oblasti inf. sistema u Sarajevu, Neumu, Jahorini, Beogradu, Zagrebu, Temišvaru itd.  
Razno-posebne napomene:
Vi?e specijalisti?kih studijskih boravaka u evropskim zemljama (1975-2000) i u SAD "International visitors Program" (1992)