DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ÈLANA
Ime i prezime:
Vladislav Paunovi  
Zvanje:
magistar tehni?kih nauka  
Godina roðenja:
1942  
Mesto boravka:
BEOGRAD,ZEMUN  
Firma:
HGS, NOVI BEOGRAD  
Telefon/Telefaks:
381-11-3016566, 063-300381  
E-mail:
Diplome i kursevi:
Diplomirani inžinjer elektrotehnike, otsek za telekomunikacije Univerziteta u Beogradu, Magistratura tehni?kih nauka. ViÅ¡e kurseva za programske jezike, za marketinÅ¡ke aktivnosti, logisti?ku podrÅ¡ku i ISO standarde.  
Znanje jezika:
ENGLESKI,FRANCUSKI,NEMA?KI I RUSKI  
Specijalizacija:
Engleska,Reding,ICL za kompjuer inžinjering kao stipendista Konfederacije Britanske Industrije.  
Šire specijalnosti:
Projektovanje i izrada hardvera i softvera ra?unara opÅ¡te i specijalne namene. Projektovanje i realizacija informacionih sistema za Å¡irok spektar primene. Vodjenje složenih multidisciplinarnih projekata.  
Reference u radu:
Projektovanje, izrada i odr?avanje doma?ih ra?unara tipa CER. Projektovanje, izrada i odr?avanje hibridnog ra?unara HRS-100 u SSSR-u. Projektovanje Data Centra za Telekom Crne Gore koji je kompletiran tokom 2006-te godine.  
Objavljeni radovi i gde:
Preko 30 objavljenih radova u doma?im ?asopisima i prezentiranih i publikovanih u zbornicima nau?nih simpozijuma.  
Održana predavanja i gde:
Predavanja o realizovanim projektima u Institutu "Mihailo Pupin" Beograd i Institutu Katalize, Akademgaradok, Novosibirsk, SSSR.  
Ucešæe u struènim timovima, skupovima i seminarima:
U?eÅ¡?e u timovima za projektovanje doma?ih ra?unara, timovima za osvajanje stranih licenci za ra?unare firme HONYWELL, USA i ku?nih telefonskih centrala firme GTE, tipa OMNI,USA i timu za uvodjenje ON-LINE informacionog sistema Fakom 45S firme Fudžicu, Ja  
Razno-posebne napomene:
42 godine radnog sta?a bez dana bolovonja ili odsustva sa posla. Spreman da volonterski (bez nov?ane nadoknade) pomogne u razvojnim projektima prenose?i svoje iskustvo na mlade.