DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Bratislav Milovanovi  
Zvanje:
Profesor Elektronskog Fakulteta  
Godina rođenja:
1948  
Mesto boravka:
Niš  
Firma:
Elektronski fakultet, Ni  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Doktorat, Elektronski fakultet, Niš  
Znanje jezika:
Engleski  
Specijalizacija:
 
Šire specijalnosti:
Prof. Milovanovi? je jedan od zaista retkih istraživa?a koji je podjednako dobre i vredne rezultate ostvario u osnovnim, primenjenim i razvojnim istraživanjima. Autor je velikog broja laboratorijskih i industrijskih prototipova specifi?nih mikrotalasnih s  
Reference u radu:
Prof. Milovanovi? je utemeljiva? bijenalnog nau?nog skupa o telekomunikacijama u savremenim satelitskim, kablovskim i radiodifuznim servisima "TELSIKS" koja ima tehni?ko ko-sponzorstvo ?etiri IEEE društva (MTT-S, AP-S, BT-S i ComSoc) i ogranka IEEE (IEEE Micr žži rezultati u oblasti nau?no-istra?iva?kog i nastavnog rada, svrstavaju prof. Milovanovi?a u red vode?ih svetskih stru?njaka koji u?ivaju visoki ugled u oblasti mikrotalasne tehnike i, ?ire, u oblasti telekomunikacija. Najzaslu?niji je za uspe?an rad Laboratorije za mikrotalasnu tehniku i satelitsku televiziju na Elektronskom fakultetu u Ni?u, jedinstvene nau?no-istra?iva?ke laboratorije u na?oj zemlji i za savremeno koncipirane programe predmeta dodiplomskih (12) i poslediplomskih studija (11). Rukovodio je izradom 6 doktorata, desetak magistarskih teza i preko 10 diplomskih radova. Za prof. Milovanovi?a se mo?e re?i da je utemeljiva? i klju?ni nosilac ugledne ?kole mikrotalasne tehnike u kojoj se razvio ve?i broj mladih strucnjaka koji danas, ?irom sveta, posti?e veoma zapa?ene nau?ne i nastavne rezultate. formacio?žžione tehnologije pri Regionalnoj privrednoj komori. ?lan je nacionalnog ICT Komiteta za saradnju sa UNESKO-om. ?lan je vi?e ekspertskih komisija i radnih grupa resornih Ministarstava.  
Objavljeni radovi i gde:
Prof. Milovanovi? je utemeljiva? bijenalnog nau?nog skupa o telekomunikacijama u savremenim satelitskim, kablovskim i radiodifuznim servisima "TELSIKS" koja ima tehni?ko ko-sponzorstvo ?etiri IEEE društva (MTT-S, AP-S, BT-S i ComSoc) i ogranka IEEE (IEEE Micr žži rezultati u oblasti nau?no-istra?iva?kog i nastavnog rada, svrstavaju prof. Milovanovi?a u red vode?ih svetskih stru?njaka koji u?ivaju visoki ugled u oblasti mikrotalasne tehnike i, ?ire, u oblasti telekomunikacija. Najzaslu?niji je za uspe?an rad Laboratorije za mikrotalasnu tehniku i satelitsku televiziju na Elektronskom fakultetu u Ni?u, jedinstvene nau?no-istra?iva?ke laboratorije u na?oj zemlji i za savremeno koncipirane programe predmeta dodiplomskih (12) i poslediplomskih studija (11). Rukovodio je izradom 6 doktorata, desetak magistarskih teza i preko 10 diplomskih radova. Za prof. Milovanovi?a se mo?e re?i da je utemeljiva? i klju?ni nosilac ugledne ?kole mikrotalasne tehnike u kojoj se razvio ve?i broj mladih strucnjaka koji  
Održana predavanja i gde:
 
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
Prof. Milovanovi? je utemeljiva? bijenalnog nau?nog skupa o telekomunikacijama u savremenim satelitskim, kablovskim i radiodifuznim servisima "TELSIKS" koja ima tehni?ko ko-sponzorstvo ?etiri IEEE društva (MTT-S, AP-S, BT-S i ComSoc) i ogranka IEEE (IEEE  
Razno-posebne napomene: