DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Vidojko  
Zvanje:
Doktor tehni?kih nauka  
Godina rođenja:
1938  
Mesto boravka:
Beograd  
Firma:
Saobracajni institut CIP  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Doktorat tehnickih nauka (PhD), Rice University, EE Dept., Houston, Texas, SAD  
Znanje jezika:
Engleski  
Specijalizacija:
Softversko inĹženjerstvo u direktnom i inverznom smeru, u svim fazama Ĺživotnog ciklusa sovtverskog proizvoda. Metodologija objektnog programiranja (C++, Java i C#). Internet tehnologije i Web programiranje  
Šire specijalnosti:
Objektno projektovanje i programiranje sloĹženih softverskih proizvoda. Softverski cipovi. CASE alati. Integralni informacioni sistemi za upravljanje poslovanjem i proizvodnjom.  
Reference u radu:
 
Objavljeni radovi i gde:
??pĹžpŞadataka iz programiranja (ma?inski jezik, fortran,cobol), Naucna knjiga, Beograd, 1975. Racunske ma?ine programiranje i primena, Privredno-finansijski vodic, 1976. Uvod u programiranje i programski jezik FORTRAN, Naucna knjiga, 1986. Racunske ma?ine, programiranje i primena, I i II deo, Naucna knjiga,1986. Uvod u strukturno programiranje i COBOL, Naucna knjiga, 1987. BASIC-Logika struktornog programiranja i re?eni zadaci iz matematike za srednje i vi?e obrazovanje, I i II deo, Naucna knjiga, 1987. Principi programiranja sa Zbirkom u Pascal-u, I i II deo, Sopstveno izdanje, Beograd, 1990. Softver za upravljanje relacionim bazama podataka- dBASE III Plus i CLIPER, Sopstveno izdanje, 1990. Za?tita podataka u automatizovanim informacionim sistemima, Naucna knjiga,1986. Objektno-orijentisano programiranje: C++, C, CLU, Sopstveno izdanje, 1991. Objektno-orijentisani programski jezik C++ (Biblioteka funkcija i Zbirka re?enih zadataka), Sopstveno izdanje, 1993. Uvod u objektni jezik C++, Sopstveno izdanje, 1994. Uvod u objektni Pascal sa reprezentativnim primerima, Sopstveno izdanje, 1995. Zbirka seminarskih radova u Turbo Pascal-u, Sopstveno izdanje, 1996. Skripta za Kotor 1 komad Skripta za PDS 2 komada Vlajic Sini?a, Ciric Vidojko:Projektovanje programa (Praktikum - programski jezik JAVA), ISBN: 86-904747-0-6, FON, Beograd 2003. Ciric Vidojko, Vlajic Sini?a: Metodologija programiranja i programski jezik Java (skripta), specijalisticke studije za Internet tehnologije, FON, Beograd, 2003. CLANCI (Izabrana lista od preko 200 radova objavljenih u svetu i na?oj zemlji): Structural Rule for the Determination of Sensitivity Functions of Nonlinear Nonstationary Systems, Proc. of International Symposium for Sensitivity Methods in Control Theory, Dubrovnik, Yugoslavia, 1964. Application of the Sensitivity Method to the Analysis of the Blooming Drive Control System, II International Congress in Metallurgy, Budapest, 1965. Sensitivity Analysis of the Rolling MillElectromotor Drive Control on an Analog Computer, L Electrotecnica Journal, Milano, Italy, 1965. Program Control of the Rolling mill stend, Automatica Journal, 1966. Sensitivity Consideration of Multiple Input Controller Design for Dynamic Optimization, Proc. of the 6-th Allerton Conference on Circuit and System Theory, University of Illinois, Urbana, USA,1968. Design of Minimum Sensitivity Control Systems, Joint Automatic Control Conference, Boulder, Colorado, USA, 1969. A New Controllability Concept in Sensitivity Design of Optimal Control Systems, poseban dodatak knjige: General Sensitivity Theory autora Rajka Tomovica i Miodraga Vukobratovica, American Elsevier Publishing Co. New York,1973. Po navodima jedne americke asocijacije ova knjiga pripada grupi od 200 najcitiranijih tehnickih knjiga u svetu. Further Results on Sensitivity Consideration of Multiple Input Controller Design for Dinamic Optimization, International Journal of Control, England, 1972. Multipal Input Controller Design of Optimal and Nonsensitive Systems with Incomplite State Measurement, International Journal of Control, England, 1975. Control of Two-legged Locomotion Mechanical Systems, The Fourth IFAC Symposium on Automatic Control in Space, Dubrovnik, 1971. Development of Active Exoskeleton and Legged Mechanical Systems, The Fourth IFAC Symposium on Automatic Control in Space, Dubrovnik, 1971. Contribution to the Study of Anthropomorphic Robots, IFAC Symposium on Automatic Control, Paris, 1972. Anallysis of Energy Demend Distributin within Anthropomorphic Systems, Measurenment and Control Journal, USA, 1973. Solution of the Electronic Part of the Frequency Controlled Nuclear Power Reactor Regulating Servo Mechanism, Automatica Journal, 1973. Optimization of Water Protection Systems, Watereconomy, 1975. Waste Water Treatment System Optimizatin, DECUS Symposium, London, 1977. Algorithm and Program Package for Optimal Planning of Water Resources and Electroenergetic System, Proceeding of DECUS, Copenhagen, 1976. Some Transport Optimization in Maritime Traffic, IFIP Symposium on modeling and Optimization, New York, 1981. Contribution to Programming Methodology, 8th Symposium Informatica, Jahorina, 1984. Redesigning of Information Systems, Jahorina, 1987. Design of Integrated Information Systems, Jahorina, 1987. Generator programa relacionog modela u C++ objektno-orijentisanom okru?enju, SimOpis 94, Kotor. Softverski cip za sortiranje proizvoljne relacije po proizvoljnom redosledu i broju atributa, SimInfo 94, Zlatibor. Projektovanje i integracija softverskih komponenti, YuInfo 95, Brezovica. Utvrdivanje veze izmedu objektnog modeliranja, naucnog stava i hipoteze, YuInfo 95, Brezovica. Generator interfejsa izmedu proizvoljnih DBF datoteka i Case alata "LUCA", YuInfo 95, Brezovica. Implementacija upitnog jezika SQL u C++ okru?enju, SimInfo 95, Zlatibor. Relacioni model kao skup softverskih cipova u C++ okru?enju, SimInfo 95, Zlatibor. Model dogadaja u Microsoft-ovom Access-u 1.0, SimInfo 95, Zlatibor. Osnovni aspekti u projektovanju ?ema objektno orijentisanih baza podataka, SimInfo 95, Zlatibor. RO DBMS zasnovan na softverskim cipovima, YuInfo 96, Brezovica 1996. Contribution to Software Design Using Software Chips, Proceedings of the 22nd Euromicro Conference - Beyond 2000: Hardware/Software Design Strategies, Pages 113-118, September 2-5, 1996, Praque, Czech Republic. Precizna specifikacija Booch-ove objektno orijentisane metodologije razvoja softvera, YuInfo 97, Brezovica 1997. RO model podataka, Infotech, Vrnjacka Banja, 1997. Relation - Object Data Model, Conference of Software Engineering - IASTED, 04-07 Nov. 1997, San Francisco, USA. Precizna specifikacija Booch-ove objektno-orijentisane metodologija razvoja softvera,Zbornik radova YU INFO 97: Simpozijum o racunarskim naukama i informacionim tehnologijama,Strane 344-348,1-4 Apr. 1997 , Brezovica, SR Jugoslavija. Relaciono - objektni model podataka, Zbornik radova XII naucno - strucnog skupa INFO-TEH 97, Strane 96-101, 16-20 Juna 1997, Vrnjacka Banja, SR Jugoslavija. BEF(Booch-Exetnded-Formalised) metoda, INFO FEST '97, Oktobar, Budva 1997, SR Jugoslavija Razvoj relaciono-objektnog SUBP-a Luca kori?cenjem BEF metode, Zbornik radova XXIV Jugoslovenskog simpozijuma o operacionim istra?ivanjima - SYM OP IS 97, Strane 303-306, 07-10 Oktobra Becici, SR Jugoslavija. Obezbedenje strukturnih pravila integriteta kod RO DBMS Luca, Zbornik radova YU INFO ?98: Simpozijum o racunarskim naukama i informacionim tehnologijama, Strane 401-405, 23-27. 03 1998 god., Kopaonik, SR Jugoslavija ODL/OQL Objektni jezici a definisanje i manipulaciju OO BP, Zbornik radova YU INFO ?98: Simpozijum o racunarskim naukama i informacionim tehnologijama, Strane 406-412, 23-27. 03. 1998 god., Kopaonik, SR Jugoslavija. Automatizovani razvoj ODMG objektnog modela iz modela aktivnosti, Zbornik radova SYM-OP-IS 98: Jugoslovenski simpozijum o operacionim istra?ivanja, Strane 349-352, 21-24.09.1998 god., Herceg Novi, SR Jugoslavija. Informacioni sistem za upravljanje portfeljom hartija od vrednosti, Zbornik radova SymOrg 98: VI medunarodni simpozijum Okru?enje, menad?ment, konkurentnost, Strane 457-461, 3-5. 06. 1998., Zlatibor, SR Jugoslavija. Designing structure integrity rules in RO DBMS Luca, Proceedings of the IASTED Conference, Pages 242-245, October 28-31, 1998, Las Vegas, Nevada, USA. Computer Aided ODMG Object Model Development from Activity Model, Proceedings of the IASTED Conference, Pages 242-245, October 28-31, 1998, Las Vegas, Nevada, USA. Sini?a Vlajic, Danilo Pe?ic, Bojan Ilic, Ciric Vidojko: Matematicki model za analizu tro?kova nabavke i ispitivanja materijala u skladu sa smernicama serije standarda ISO 9000, Zbornik radova SYM-OP-IS 99: Jugoslovenski simpozijum o operacionim istra?ivanja, Beograd, SR Jugoslavija. Vidojko Ciric, Sini?a Vlajic, Biljana Be?ir - Varijante adapter paterna u razvoju softvera, Zbornik radova naucno - strucnog skupa INFO-TEH 2000, Jun 2000, Vrnjacka Banja, SR Jugoslavija. Sini?a Vlajic, Vidojko Ciric: Primena Adapter paterna u razvoju informacionog sistema kod prometa robe, Zbornik radova SYM-OP-IS 2000: Jugoslovenski simpozijum o operacionim istra?ivanja, Beograd, SR Jugoslavija. Sini?a Vlajic, Vidojko Ciric: Jedinstven proces razvoja softvera podr?an adapter paternom, Februar 2001, INFO FEST '2000, Oktobar, Budva, SR Jugoslavija. Sini?a Vlajic, Vidojko Ciric: Analiza modela jedinstvenog procesa razvoj softvera , Februar 2001, Zbornik radova YU INFO 2001, Mart 2001, Kopaonik, SR Jugoslavija. Sini?a Vlajic, Vidojko Ciric: Razvoj funkcije preslikavanja podataka izmedu komercijalne i finansijske slu?be, Maj 2002, Zbornik radova SymOrg 2002, Zlatibor, SR Jugoslavija. Sini?a Vlajic, Vidojko Ciric: Nova definicija uzora na osnovu koncepata simetrije, Zbornik radova INFO FEST ?2002, Septembar, Budva, SR Jugoslavija (progla?en za najbolji autorski rad). Sini?a Vlajic, Vidojko Ciric:Formalizacija uzora na osnovu komutativnog aksioma i koncepata simetrije, Zbornik radova YU INFO 2003, Mart 2003, SR Jugoslavija  
Održana predavanja i gde:
 
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
Član programskog odbora Internacionalnih simpozijuma: 1. IASTED Software Engineering 2. IASTED Applied Informatics  
Razno-posebne napomene:
(